تبلیغات
همه چیز - زبان انگلیسی سال دوم راهنمایی

همه چیز

فقط مسی Best Player Of The World LIONEL MESSI

درباره وبلاگ


نویسندگان

نظر سنجی

به نظر شما کدام یک از این بازیکنان را برترین بازیکن می دانید؟


آمار سایت

بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

زبان انگلیسی سال دوم راهنمایی

درس های انگلیسی

زبان انگلیسی سال دوم راهنماییدرس نهم
دستور زبان درباره ی زمان حال استمراریدستور زبان

گرامر این درس درباره ی زمان حال استمراری می باشد. زمان حال استمراری برای بیان كاری به كار می رود كه در همان لحظه در حال انجام شدن است.نكته ها :

1 – شكل جمله در زمان حال استمراری به صورت زیر می باشد.
قید مناسب + مفعول + فرم ing دار فعل + am,is,are + فاعل
به مثال های زیر توجه كنید
من حالا در حال تماشا كردن تلویزیون هستم.

I am watching T.v now


ایشان (آنها) حالا در حال خوردن صبحانه هستند.

They are eating breakfast now.


او حالا در حال انجام دادن تكالیفش است.

She is doing her homworks now.2 – فعل كمكی am برای فاعل (I) و فعل كمكی Is برای (It , she , he) و فعل كمكی are برای ( بقیه فاعل ها) می باشد.
3 – زمان حال استمراری معمولاً با قید now به معنای «حالا» همراه می باشد.4 – برای سؤال ساختن دراین زمان باید ابتدا در جمله فعل كمكی و سپس فاعل و سپس بقیه جمله را ذكر كنیم. مثال :

زمان حال استمراری ساده

she is eating lunch now.

حال استمراری سؤالی

Is she eating lunch now?5 – برای منفی ساختن در زمان حال استمراری بعد از فعل كمكی از Not استفاده می كنیم:

حال استمراری ساده

she is eating lunch now.


حال استمراری منفی

she is not eating lunch now.تمرین
1. افعال داخل پرانتز را به شكل صحیح به كار ببرید.


1) I ………football now.(to play)
پاسخ: am playing

2) He ………….football every Sunday. (to play)
پاسخ: plays

3) He ……… his homework now. (to do)
پاسخ: is doing2 – گزینه صحیح را انتخاب كنید.


1)please………your hands.(is washing – wash- washes)
پاسخ: wash

2) He ……….tea now. (drink – drinks – is drinking)
پاسخ: is drinking

3) Mary ………her room every Friday.(cleaning – is cleaning – cleans)
پاسخ : clean

4) we don't …….to school on Friday. (to go – are going – go)
پاسخ: go

5) You and I ………our books now.( studing – are studing – study)
پاسخ : are studing

6) ……………to bed, please.(going – goes – go)
پاسخ: go3 - با توجه به كلمه داخل پرانتز ، جملات زیر را بازنویسی كنید.


1) we are looking at our books now.(she)
She is looking at her book now.

2) Are you washing your hands?(He)
Is he washing his hands?

3) I say my prayers every day.( now)
I am saying my prayers now.

4) They walk to school every morning.(now)
They are walking to school now.

درس های انگلیسی

زبان انگلیسی سال دوم راهنماییدرس هفتم
دستور زبان حالت سؤالی ومنفی زمان حال سادهنكته ها :
1 – برای سؤال در زمان حال ساده از افعال كمكی do, does‌استفاده می كنیم. به این ترتیب كه در ابتدای جمله بایستی فعل كمكی do و یا does را بیاوریم. البته در آغاز جمله do,does را بیاوریم. البته در آغاز جمله do و یا does باید با حرف بزرگ شروع شوند. فعل كمكی does فقط برای سوم شخص مفرد بكار می رود و برای بقیه صیغه ها فعل كمكی do به كار می رود. به مثال های زیر توجه كنید.

آیا شما هر روز فوتبال بازی می كنید؟

Do you play football everyday?


آیا او هر روز فوتبال بازی می كند؟

Does he play football everyday?


آیا علی هر روز فوتبال بازی می كند؟

Does Ali play football everyday?
2 – توجه كنید كه s یا es سوم شخص مفرد با اضافه شدن فعل كمكی does حذف می شود و فعل به شكل اصلی برمی گردد3 – برای منفی كردن زمان حال ساده از don’t یا dose' nt استفاده می كنیم. برای سوم شخص مفرد از dose'nt استفاده می كنیم. به مثال های زیر توجه كنید.

من هر روز فوتبال بازی نمی كنم

I don't play football everyday.


او هر روز فوتبال بازی نمی كند

He dose'nt play football every day.4 – در پاسخ به سؤال هایی كه با Do و Does شروع می شوند به دو طریق می توان جواب داد. روش اول پاسخ كوتاه است. به این ترتیب كه با كمك افعال كمكی do ‌و does در حالت مثبت به افعال كمكی don’t و doesn’t در حالت منفی جواب كوتاه می دهیم.

مانند :

Do you play football everyday?

آیا شما هر روز فوتبال بازی می كنید؟
Yes , I do . بله این كار را می كنم
No, I don’t . نه من این كار را نمی كنم

Does he play football everyday?


Yes , he does. بله او این كار را می كند
No, he dosent. نه او این كار را نمی كند
روش دوم پاسخ بلند است. در پاسخ بلند نیازی به فعل كمكی نیست. مانند :

Do you go to school everyday? Yes, I go to school everyday.
Does she go to school everyday? No, she doesn’t go to school everyday.
Does she live in Tehran? No, she lives in Ahvaz.
5 – در بعضی از سؤال ها از شما هم پاسخ كوتاه و هم پاسخ بلند خواسته می شود.تمرین : 1 – پاسخ كوتاه و بلند بدهید. از كلمات داخل پرانتز استفاده كنید.


1) Do you go to library everyday?(school)
No,I don’t. I go to school everyday.

2) Does mary live in shiraz?(Tehran)
No, she dosent . she lives in Tehran.

3) Does your brother clean his room everyday?
Yes, he does. He cleans his room everyday.2 – برای پاسخ های داده شده سؤال بسازید.


1) what do you eat everyday?
I eat two apples everyday.

2)what time do you get up every morning?
I get up at six o'clock every morning?

3) what does she teach in the class?
She teaches English in the class.2- پاسخ صحیح را انتخاب كنید.


1)Does she teach Arabic in the class? No, she ….(does – don’t – dos' nt)
پاسخ : ( dosent)

2) My friends ………in Tehran.(to live – live- lives)
پاسخ : live

3) …….eat lunch at home everyday.(Mina – my friend – our family)
پاسخ : our family

4) she ……..T.v . every night. (to watch – watches – watch)
پاسخ : watches4 – پاسخ بلند بدهید.


1) Do they play football in the street? (No)
No, They don’t play football in the street.

2) Does your brother play ping-pong at school?(No)
No , he doesn't play ping-pong at school.

3) Does your sister work in a library? (yes)
Yes, she works in a library.
درس های انگلیسی

زبان انگلیسی سال دوم راهنماییدرس ششم
دستور درباره زمان حال سادهدرس ششم

دستور زبان یا گرامر این درس درباره زمان حال ساده می باشد. شما در این درس كاربرد فعل را با فعل های مختلف می بینید.نكته ها :

1- زمان «حال ساده» به كاری دلالت می كند كه به طور روزمره انجام می شود و تكرار می شود. اجزاء جمله به صورت زیر می باشند:

فاعل+ فعل+ مفعول+ قید زمان و مكان + …….
فاعل می تواند ضمیر باشد شما با ضمایر مختلف آشنا شده اید
من هر روز به مدرسه می روم .

I go to school everyday
ایشان (آنها) هر صبح صبحانه می خورند.

They eat breakfast everymorning.
من هر روز اتاقم را تمیز می كنم.


I clean my room everyday.
ما هر شب تلویزیون تماشا می كنیم.

We watch T.v everynight.2 – برای سوم شخص مفرد (He – she – It) به فعل اصلی جمله یك s اضافه می شود به مثال های زیر توجه كنید:

او هر روز فوتبال بازی می كند.

He plays football everyday.

او هر صبح تا مدرسه راه می رود

She walks to school everymorning.

علی هر روز ساعت 12 ناهار می خورد

Ali eats lunch at 12:00 everyday.3 – هر گاه فعل مورد نظر ما به حروف (z-o-x- s – sh –ch) ختم شود دراین صورت برای سوم شخص مفرد به جای s به آن حرف es اضافه می شود. به مثال های زیر توجه كنید.

او هر روز تلویزیون تماشا می كند

He watches T.v everyday.


او هر روز به مدرسه می رود

She goes to school everyday.تمرین
1 – با كلمات داده شده جمله صحیح بسازید


1) see – school – Ali – everyday – I – at
I see Ali at school everyday

2) to – she – school – everyday – goes – bus – by
She goes to school by bus everyday

3) at – lunch – every day – eat – they – school
They eat lunch at school everyday2 – افعال داخل پرانتز را به شكل صحیح به كار ببرید


1) They ……to school by bus. (to go)
پاسخ : go
2) Mina …….lunch at home everyday.(to eat)
پاسخ : eats
3) My father ……..T.v every night. (watch)
پاسخ : watches3-گزینه صحیح را انتخاب كنید


1) You …….to farabi school everyday.(go – goes- to go)
پاسخ : go

2) The boys …….. in the mosque everyday.(prays –pray- to pray)
پاسخ : pray

3) she ……….early evry morning . ( get up – gets – to get up)
پاسخ : gets up

4) ………study our books at home.(she – you and I - I )
پاسخ : you and I

5) ……..watches T.v . every night. (They – I – Mary)
پاسخ : Mary

6) My father ………to park every morning. (to walk – walk – walks)
پاسخ : walks4 – با توجه به كلمه داخل پرانتز جملات زیر را بازنویسی كنید.


1) I walk to my work everyday. ( my sister)
My sister walk to her work every day.

2) My father gets up at six o'clock everyday.(I)
I get up at six oclock everyday.

3) she prays in the mosque every morning . (at school)
She prays at school every morning.
درس های انگلیسی

زبان انگلیسی سال دوم راهنماییدرس پنجم
دستور زبان درباره فعل امریدستور زبان

دستور زبان یا گرامر این درس درباره فعل امری در زبان انگلیسی است.نكته ها

1 – زمانی كه از كسی می خواهیم كه كاری را انجام دهد یعنی به او امر می كنیم. در این موقع از فعل امری استفاده می كنیم. برای امر كردن ابتدا فعل مورد نظرمان در آغاز جمله می آوریم و سپس بقیه جمله را بیان می كنیم. مانند

Open the door درب را باز كن2 – برای اینكه فعل امر را مؤدبانه تر بیان كنیم می توانیم در ابتدا یا انتهای جمله از كلمه please به معنای «لطفاً» استفاده كنیم. مانند


Please open the door.

لطفاً درب را باز كن

Open the door, please.

لطفاً درب را باز كن3 – هنگام استفاده از please در انتهای جمله امری باید قبل از آن علامت كاما گذاشته شود.4 – هنگامی كه بخواهیم فعل امری را به شكل منفی بیان كنیم. (فعل نهی) قبل از فعل از كلمه don’t استفاده می كنیم. مانند :

لطفاً درب را باز نكن

Don’t open the door , pleaseتمرین
1 – با استفاده از please و كلمات داده شده جمله بسازید.


1) look – black board
Look at the blackboard, please.

2) door – close
Close the door, please.

3) window – open
Please open the window


4) teacher – Listen
Please listen to the teacher.
2 – درباره هر تصویر یك جمله با Please بنویسید


Please clean the blackboard.
Please close the window3 – با كلمات داده شده یك جمله بسازید :


1) please- sit – don’t – desk – on – the
Please don’t sit on the desk

2) your – look – please – at – book
Please look at your book.

درس های انگلیسی

زبان انگلیسی سال دوم راهنماییدرس چهارم
دستور زبان درباره ساعتدرس چهارم
دستور زبان

این درس بیشتر درباره ساعت و نحوه پرسیدن ساعت و چگونگی پاسخ دادن در ساعت های مختلف می باشد.نكته ها :

1 – برای پرسیدن ساعت از عبارت ?what time is it استفاده می شود كه معنی آن «ساعت چند است؟» می باشد.2 – اگر در پاسخ ساعت كامل باشد یعنی بدون دقیقه و ثانیه باشد . می گوییم :


It's one o'clock ساعت یك است
It's twelve o'clock ساعت دوازده است3- اگر ساعت کامل نباشد یعنی دقیقه داشته باشد می توان به دو صورت آن را خواند.

روش اول این است که بعد از It's ابتدا ساعت و سپس دقیقه را بگوییم مثلا ًاگر ساعت پنج و بیست دقیقه باشدمی گوییم:

it's five twenty


روش دوم این است كه بگوییم بیست دقیقه از پنج گذشته است:

It's twenty minutes past five4 – اگر 15 دقیقه ( یك ربع) از ساعت گذشته باشد یا به ساعت مانده باشد می توان در بیان ساعت از كلمه a quarter یعنی یك ربع استفده كرد.

مثلاً اگر ساعت دو و پانزده دقیقه باشد. می گوئیم :
: ساعت یك ربع گذشته از دو است.

It's a quarter past two.

اگر ساعت پانزده دقیقه مانده به دو باشه می گوییم :
ساعت یك ربع مانده به دو است

It's a quarter to two.5 – اگر 30 دقیقه (نیم ساعت) از ساعت گذشته باشد یا به ساعت مانده باشد می توان در بیان ساعت از كلمه half یعنی نیم استفاده كرد. مثلاً اگر ساعت دو و سی دقیقه باشد می گوییم :

ساعت نیم (30 دقیقه) گذشته از دو است.

It's half past two.

ساعت نیم (30 دقیقه) مانده به دو است.


It's half to two.تمرین
1- به تصاویر نگاه كنید و ساعت را به دو صورت بیان كنید ( در صورت امكان از كلمات a quarter , half نیز استفاده كنید)
its half past nine

its nine thirty


its nine o'clockits a quarter past ten

its ten fifteen


its a quarter to six

its five forty-fiveits five to three

its two fifty-five


its ten to nine

its eight fiftyدرس های انگلیسی

زبان انگلیسی سال دوم راهنماییدرس سوم
دستور زبان درباره صفت ملكیدستور زبان

دستور زبان یا گرامر این درس درباره «صفت ملكی» می باشد. «صفت ملكی» كلمه ای است كه قبل از اسم می آید و مالكیت را بیان می كند. شما در این درس با s آپاستروف یا 's نیز آشنا می شوید.نكته ها :
1 – هر صیغه صفت ملكی خودش را دارد. این صفات برای صیغه های مختلف به شرح زیر هستند:


صیغه های مفرد
I -> my (مال من )
You -> your (مال شما)
He -> his (مال او)
She -> her (مال او)


صیغه های جمع
We -> our (مال ما)
You -> your (مال شما)
They -> their (مال آنها)این صفات ملكی قبل از اسم می آیند و مالكیت آن شیء را بر انسان بیان می كنند. مانند:


My car اتومبیل من
Her watch ساعت او
Our teacher علم ما
Their house خانه آنها2- حالت دیگر بیان مالكیت استفاده از 's می باشد. 's مالكیت به اسم شخص می چسبد و بعد از آن نام شیء مورد نظر آورده می شود. مانند :


Ali's book كتابِ علی
Mina's father پدر مینا3 – هرگاه بخواهیم بپرسیم چیزی مال چه كسی است از كلمه whose در آغاز جمله استفاده می كنیم. به این ترتیب كه ابتدا whose سپس نام شیء مورد نظر و سپس فعل is یا are و سپس ضمیر آن شیء را می آوریم. مانند :


Whose car Is that ? آن اتومبیل مال چه كسی است
car شی
is فعل كمكی
that ضمیرشی


Whose books are those? آن كتاب ها مال چه كسی است ؟تمرین
1 – درجای خالی صفت ملكی مناسب به كار ببرید.


1) Mr Amini has a car …….car is blue.
پاسخ : his
2) Mina's brother has a bag ……bag is brown.
پاسخ : his
3) The students have many books …. Books are in …. Bags.
پاسخ : their – their
2- برای پاسخ های داده شده، با استفاده از كلمه پرسشی whose سؤال بسازید.


1)………………? My shoes are black.
Whose shoes are black? پاسخ :


2) ……………? Ali's jacket is brown.
Whose jacket is brown? پاسخ:
3 – با استفاده از صفت ملكی یك جمله جدید بسازید.


1) They have a ball. It is white.
Their ball is white.

2)you and I have a car. It is red.
Our car is red. پاسخ :

درس های انگلیسی

زبان انگلیسی سال دوم راهنماییدرس دوم
دستور زبان There is ‌و There areدستور زبان

دستور زبان یا گرامر این درس مربوط به عبارت هایی است كه با There is ‌و There are شروع می شوند. همچنین شما در این درس می آموزید كه چگونه این عبارت ها را منفی و سؤالی كنید.نكته ها :

1 – عبارت There is به معنای «وجود دارد» برای حالت مفرد می باشد.
عبارت There are به معنای «وجود دارند» برای حالت جمع می باشد.
یك كتاب روی میز وجود دارد.

There is a book on the table.
پنج كتاب روی میز وجود دارند

There are five books on the table.2 - برای سؤالی كردن عبارت هایی كه با There is یا There are شروع می شوند، باید از Is there و There are و Are there در ابتدای جمله استفاده كنیم.

آیا یك كتاب روی میز وجود دارد؟

Is there a book on the table?
آیا پنج كتاب روی میز وجود دارد؟

Are there five books on the table?

3 – برای منفی كردن این عبارت ها از There isn’t و There aren’t استفاده می كنیم.تمرین :
1- با توجه به تصاویر و با استفاده از There is / are جملات كامل بنویسید.

There are three oranges in the basket.
There is a soldier in this picture.2 - برای پاسخ های داده شده سؤال مناسب بسازید.


Yes , there is a teacher in the classroom.
It there a teacher in the classroom?

Yes, there are many books in the library.
Are there many books in the library?2- پاسخ كوتاه و كامل بدهید .


Is there a taxi in the street?
No, there isn’t. There isn’t a taxi in the street.

Are there twenty students in the classroom?
No, there aren’t . There aren’t twenty students in the classroom.

درس های انگلیسی

زبان انگلیسی سال دوم راهنماییدرس اول
دستور زبان رنگ هادستور زبان

دستور زبان یا گرامر این درس در مورد رنگ ها می باشد. در این درس شما می آموزید كه چگونه رنگ چیزی را بپرسید یا اگر رنگ چیزی از شما پرسیده شود چگونه پاسخ بدهید. به نكات زیر توجه كنید.نكته ها :
1 – كلمه ای كه رنگ را بیان می كند مانند یك صفت قبل از اسم آورده می شود مانند :


Red car اتومبیلِ قرمز
White bag كیفِ سفید
This is a red car. این یك اتومبیلِ قرمز است
That is a white bag. آن یك كیفِ سفید است
These are red cars. این ها اتومبیل های قرمز هستند
Those are white bags. آن ها كیف های سفید هستند2 – بعد از فعل های is و are نیز می توان به صورت زیر رنگ را بیان كرد.


This car is red. این اتومبیل ، قرمز است.
That bag is white. آن كیف ، سفید است.
These cars are red. این اتومبیل ها، قرمز هستند
Those bags are white. ‌آن كیف ها ، سفید هستند3- برای پرسیدن رنگ چیزی از عبارت what colour is برای حالت مفرد و از عبارت what colour are برای حالت جمع در ابتدای جمله استفاده می كنیم


What colour is this car? این اتومبیل چه رنگی است؟
What colour are these cars? این اتومبیل ها چه رنگی هستند؟4 – شما با رنگ های زیر آشنا هستید.


Black سیاه
white سفید
Red قرمز
Blue آبی
Green سبز
yellow زرد
Brown قهوه ایتمرین
1 – جملات زیر را كامل كنید.

Those are ……..This is ………..


پاسخ :
This is a red fish.
Those are white shoes.2 – پاسخ دهید :
What colour are these pencils?
They are red.3 - جملات زیر را با what colour سؤالی كنید.


That shirt is yellow.
What colour is this shirt ?

Those apples are green.
Whtat colour are these apples?


فروشگاه اینترنتی ایران آرنا